Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. – TOEPASSINGEN

Hairextensions Gelderland hierna te noemen “verkoper”

1.1 Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen door verkoper ten alle tijden zonder enigerlei vooraankondiging plaats vinden.

1.2 De Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn op alle bestellingen en leveringen van verkoper van toepassing.

1.3 Het tot stand komen van een bestelling houdt in dat de koper de toepassing van de op dat moment geldende voorwaarden aanvaardt.

1.4 Pas na schriftelijke goedkeuring door verkoper kan worden afgeweken van deze voorwaarden.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden ten behoeve van verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

ARTIKEL 2. – OVEREENKOMSTEN

2.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van (alle) producten tussendoor te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Prijzen zullen gewijzigd worden aan de hand van dalende en of stijgende dollarkoersen en grondstofprijzen, alsmede vervoerskosten van fabricage tot ontvanger.

2.2 Een bestelling komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door verkoper. Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren, waarvoor de rede voortvloeit door nalatigheid, betalingsachterstand en/of misbruik van de koper in het verleden. Verkoper zal dit schriftelijk binnen twee (2) werkdagen mededelen. (werkdagen maandag – vrijdag)

 

ARTIKEL 3. – LEVERING EN VERZENDING

3.1 De verzendwijze wordt door verkoper bepaald, mits koper een eigen keuze heeft welke koper duidelijk in zijn/haar bestelling aangeeft. De aansprakelijkheid voor een verzending welke door koper aanbevolen wordt is geheel voor eigen risico en kan niet bij verkoper verhaald worden.

3.2 Daar verkoper afhankelijk is van de vervoersbedrijven zal een leveringsdag bij benadering zijn. Exacte levertijden kunnen nooit en te nimmer aangeduid worden. Tevens is de mogelijkheid dat vervoerder het bestelde bij naaste afgeeft. Mocht u alleen op huisadres geleverd wensen dient u dit tijdens de bestelling mede te delen. Verkoper kan nooit en te nimmer door koper of derden hiervan aansprakelijk gesteld worden in vergoeding van kosten of voortvloeiende schade.

3.3 Niet uit voorraad leverbare producten worden niet in nalevering geplaatst, mits anders overeengekomen tussen verkoper en koper. Verkoper zal koper binnen twee (2) werkdagen hiervan op de hoogte stellen en in overleg eventueel voor een alternatief zorg dragen. Mochten beide partijen geen alternatieve overeenkomst bereiken wordt de koop geannuleerd.

 

ARTIKEL 4. – PRIJZEN

4.1 Alle vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro’s en exclusief de huidige BTW (21%) alsmede exclusief verzendkosten.

4.2 Verkoper behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen, verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

4.3 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van TNT Post in samenwerking met DPD, DHL of UPS gehanteerd.

4.4 Prijzen op de dag van bestelling zijn geldend, ook bij eventuele overeengekomen  nalevering

4.5 Lopende aanbiedingen kunnen niet geretourneerd en/of geruild worden.

 

ARTIKEL 5. – BETALINGEN

5.1 Betaling dient vóór de levering (tenzij anders is overeengekomen) te geschieden.

5.2 Bestellingen worden in behandeling genomen na ontvangst van betaling. Er wordt tot ontvangst van betaling geen reservering voor het bestelde in acht genomen.

 5.3: aanbetaling

Een aanbetaling wordt overeengekomen tussen beide partijen. Wanneer de aanbetaling is gedaan en de extensions zijn besteld maar de consument later toch afziet van de gemaakte afspraak, krijgt consument niet de aanbetaling terug maar wel kan de consument de bestelde extensions komen ophalen of toegezonden worden

 

ARTIKEL 6. – RISICO GEDURENDE TRANSPORT

6.1 Verlies en/of diefstal door het vervoersbedrijf zullen door verkoper worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd. Een bij vervoerder aangegeven manco, waardoor koper niet tijdig het bestelde ontvangt zal na 5 dagen opnieuw door verkoper gezonden worden. Mocht het pakket desondanks door de vervoerder tussentijds uitgereikt worden dient koper het nagezonden pakket te weigeren, waardoor het binnen 48 uur weer bij verkoper geretourneerd wordt.

Indien een pakket aan de buitenzijde beschadigd is, geldt het eigen risico van koper qua gebrek aan inhoudelijke producten bij acceptatie door koper bij de TNT bezorger . Koper kan na acceptatie van beschadigd pakket geen aanspraak maken op manco inhoudelijke producten en beschadigingen.

 

ARTIKEL 7. – OVERMACHT

7.1 In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie,natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, terrorisme, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden, waaronder nakoming der overeenkomst van verkoper redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, heeft verkoper het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens koper te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 8. – EIGENDOM

8.1 Producten blijven tot op de dag van betaling eigendom van verkoper en kunnen bij betalingsoverschrijding direct teruggevorderd worden.

8.2 Bij nalatigheid van een overeenkomst gesloten betalingstermijn zal koper onbetwist na drie per mail gezonden betalingsverzoeken per directe ingang een incassobureau ingeschakeld worden. De daaruit vloeiende incassokosten en renteberekening zijn voor kosten van de koper.

 

ARTIKEL 9. – VRIJWARING

9.1 De koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op verkoper jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door verkoper geleverde zaken.

9.2 a. In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid. Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions. Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.

9.2b. In aanvulling op bovenstaande stelt verkoper evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairextensions.

9.2c. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door verkoper, geschiedt geheel op eigen risico.

9.2d. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door verkoper.

 

ARTIKEL 10. – RETOUREN

10.1   Producten kunnen binnen 7 dagen na factuurdatum en na mededeling naar verkoper en overleg worden geruild mits de producten in staat van dienst zijn  tot wederverkoop van verkoper.

Reeds aangebroken verpakkingen zijn niet acceptabel voor  retournering.

Wegens hygiënische of gezondheidsredenen worden geopende verpakkingen van hairextensions niet als retour geaccepteerd.

Chemische/verzorging/styling-vloeistoffen en poeders waarvan de verpakking geopend kan worden worden wegens hygiënische of gezondheidsredenen niet geaccepteerd.

 

10.4   Verzendkosten en overige gemaakte kosten voor de te retourneren producten zijn en blijven kopers kosten. Koper dient het te retourneren product(en) franco te zenden naar Hairextensionsgelderland, Lijsterbesstraat 7, 6681 ZR Bemmel

10.5   Door verkoper gemaakte kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten etc. worden in aftrek genomen van het geretourneerde product.

10.6   De wijze van retournering is voor kopers keuze en risico.

10.7   Mondeling of schriftelijk akkoord bevestigde retournering aanvragen dienen binnen 5 werkdagen in ontvangst worden genomen door verkoper. Na overschrijding kan en zal verkoper de geretourneerde producten voor ontvangst weigeren en worden de producten    geretourneerd op diens kosten naar afzender

10.8   Koper dient de ontvangen producten alvorens deze te hanteren te controleren op juistheid van textuur lengte en kleur. Achteraf kan geen aanspraak gemaakt worden.

Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan verkoper onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Verkoper zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens verkoper ter zake van enig gebrek.

10.9   Verkoper kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

10.10 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het opgeven van een verkeerd bezorgadres, ook niet na verhuizing.

10.11 Weigering van een door de transporteur aangeboden bestelling of niet bij een Servicepoint afgehaald, welke retour gezonden wordt, zal na ontvangst van retour door ons belast worden voor de verzend-en retour-kosten met een minimum bedrag van € 20,00 excl. BTW.

 

ARTIKEL 11. – KLACHTEN

11.1   Klachten over kwaliteit dienen binnen eenentwintig (21) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens verkoper ter zake van enig gebrek.

11.2   Verkoper neemt uitsluitend de klacht van de koper in behandeling na overleg van factuurdatum en factuurnummer.

11.3   Om de klacht naar alle redelijkheid op te lossen dient koper alle medewerking te verlenen naar het gevraagde van verkoper.

11.4   Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hairextensions binnen dertig dagen (30) na aankoopdatum retour te worden gestuurd. Producten gezonden na dertig (30) dagen zullen niet meer in behandeling genomen worden.

11.5   Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient direct contact opgenomen te worden met verkoper en een verdere behandeling te worden gestopt.

11.6   Producten welke door koper een chemische behandeling ondergaan hebben zoals bv. Permanenten, kleuren etc komen niet in aanmerking voor garantie onderzoek.

11.7   Het chemisch behandelen van het haar is en blijft voor het eigen risico van de koper.

11.8   Verkoper geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de koper.

11.9   Verkoper geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten., alsmede door  niet gebruik van de door de verkoper geadviseerde verzorgingproducten.

11.10 Verkoper is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

11.11 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.

11.12 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet voor eventueel gemaakte kosten aan derden.

11.13 Een klacht waarover het recht bestaat om als garantie in aanmerking te komen, worden alleen onder garantie gesteld, mits de leverancier van het product hiervoor garantie verleend, waaronder wordt verstaan dat de uiteindelijke garantie beslissing bij de leverancier, cq producten/fabrikant wordt neergelegd. Verkoper is afhankelijk van de bij verkoper zijnde leverancier garantievoorwaarden en verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden.

11.14 Over geseponeerde klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

 

ARTIKEL 12. – COPYRIGHT

12.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de verkoper mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

Mocht verkoper op enigerlei wijze zonder bevoegdheid gebruikte auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van Hairextensionsgelderland tegenkomen zal, indien na een waarschuwing geen gehore wordt gegeven een proces verbaal worden opgemaakt wegens gebruik van de Copyright © beschermde producten.

12.2 Mocht u de producten van Hairextensionsgelderland op enigerlei wijze gaan publiceren voor een webshop – mailing – promotie ed. heeft Hairextensionsgelderland een Publicity Agreement, welke wij u toezenden en na retournering voorzien van naam en handtekening naar beoordeling een goedkeuring zullen geven.

 

ARTIKEL 13. – BEVOEGDE RECHTER

13.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd

 

Hairextensions Gelderland

Locatie Bemmel:

Lijsterbesstraat 7

6681 ZR Bemmel

Tel: 064029 4461

KvK: 63854120

Volg ons op Facebook